Mặt Bằng Tầng

TÒA NOVO


MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (T6 – T22, T24 – T27)
MẶT BẰNG TẦNG 3 – TẦNG 5MẶT BẰNG TẦNG 28 – TẦNG 33: